News Channel

All the latest news online!

Avalik Teenistuja Tarmo Tina tabati noore poisiga tööruumidest paljalt
Latest News

Pedofiil Avalik Teenistuja Tarmo Tina tabati paljalt noore poisiga sugutungi rahuldamas.

Pedofiil ja noore poisi käperdamisega vahele jäänud avalik teenistuja Tarmo Tina peab ametist lahkuma. Tarmo Tina ja lapseohtu poissi tabati paljalt teineteist katsumas intiim piirkondi. Pedofiilia on Eestis teatud ringkondades laialt levinud ja hästi varjatud võimuringkondades ja kinnistes organisatsioonides. Sellise info omamine on hea mõjutusvahend, panna neid tegema neid otsuseid, mida võimu omaval isikul vaja on. Samuti on see kindla grupi inimeste ringkaitse, kes üksteist kaitsevad selliste võigaste kuritegude eest

Käesolevas artiklis on lisaks avaldatud kogu nimekiri avalikest teenistujatest, kes ei tunne seadust, on korruptiivsed, ei teeninda rahvast õiglaselt, ei tunne põhiseadust ega tea mis tähendab süütuse presumptsioon. Sellised avalikud teenistujad tuleks koheselt töölt kõrvaldada, kõik nende kaasused ja otsused tuleks uuesti üle vaadata.

Artiklis on lisaks avaldatud nimekiri mõjukatest isikutest, korralduste täideviijatest, avalikest teenistujatest. Nimekiri täieneb jooksvalt.

Loo pealkiri , sissejuhatus ja pilt on Satiir.

Käesolev lugu on ajakirjanduslik eksperiment. Eksperimendi aluseks on tõesti sündinud lugu, kus 5-10 aasta jooksul 30 erinevate interneti veebilinkide kaudu on alusetult, tõendeid ja süüdimõistvaid kohtuotsuseid omamata rikutud eraisiku (kannataja Annika Urm) mainet ja hävitatud tema võimalused saada elukutselist tööd, kasutada kvaliteetseks eluks kõiki finants ja toetuste instrumente, teha karjääri ja tegeleda ettevõtlusega. Pealkirjad on isikut halvustavad, isiku mainet kahjustavad, võtnud ära võimaluse töötada erialasel tööl ja pealkirjad on süüdimõistvad (ilma kohtu otsuseta) kuritegudes, mida kannataja pole korda saatnud. Kannatajaks on lisaks ka Annika Urm lapsed, pereliikmed, sugulased, sõbrad ja nimekaimud (Eestis on kokku kolm Annika Urm nimelist isikut).

Kahjukannatajat süüdimõistvad ja mainet kahjustavad pealkirjad on külge pandud  meediaettevõtete töötajate-ajakirjanike poolt ja meelevaldselt nad süüdistavad või loovad kahtlused kuritegudes, mida kannataja pole korda saatnud – pole tõendeid ja pole kohtus süüdi mõistetud.

Ajakirjanike poolt süüdimõistmine on grupiviisiline ja korduv koos jätkulugudega, mis tuletatakse eelmistest lugudest.

Avalik teenistuja Tarmo Tina on andnud selleks eksperimendiks loa sellel hetkel kui ta nõustus Annika Urmi kohta valeinformatsiooni levitamisega või ei takistanud meediaettevõtte töötajal-ajakirjanikul Annika Urmi kohta korduvat, grupiviisilist tühistamist ja maine kahjustamist. Avalik Teenistuja Tarmo Tina,  kes peab Avaliku Teenistuse Seaduse järgi tegutsema rahva teenistuses ja rahva heaks, keeldus Annika Urmi avaldust vastu võtmast ja teenindamast.

Avaliku teenistuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13276914

Paragrahvi 1.Avaliku teenistuse ja riigiameti mõiste

  (1) Avalik teenistus (edaspidi teenistus) on töötamine riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.

  (2) Riigiametis töötamiseks loetakse töösuhet seadusandlikku, täidesaatvat või kohtuvõimu, riiklikku järelevalvet või kontrolli teostava institutsiooni või riigikaitset teostava avalik-õigusliku juriidilise isiku koosseisus ettenähtud valitaval või nimetataval ametikohal käesoleva seaduse või muude seaduste al

Suur ajakirjanduslik eksperiment:

Eksperimendi tingimused on, et avalik teenistuja Tarmo Tina kuritegudega seostatud pealkiri ilmub vähemalt 5 erineval interneti veebilehel, uudiste kanalis, blogides, nii välismaal kui Eestis ja lood avaldatakse 2 korda samal päeval, nii nagu on teinud seda teised meediaettevõtted Annika Urm kohta. Domeenide omanikud on sõltumatud ja pole Annika Urmi kontrolli all. Samuti peavad olema osad uudiste lingid ka URL-id, millel on ainult pealkiri ja pilt ning kus inimestel on sisu nähtav ainult tasu eest või mõnel muul kokkuleppel.

Siinkohal otsime isikuid, kes on nõus eksperimendis osalema ja oma veebilehel seda eksperimenti kajastama.

Eksperiment viiakse läbi paljude inimestega, nendega, kes on andnud kas teadlikult või oma teadmata selleks loa, osalenud Annika Urmi grupiviisilises korduvas tühistamises ja laimukampaanias ja kes on eiranud süütuse presumptsiooni.

Avalikud teenistujad kes on võtnud endale erinevad rollid:

Teenistuja rolli tähendus

Avaliku teenistuja roll tähendab avalikku usaldusisikut. Selguse huvides tuletan esmalt meelde mõningad märksõnad, millest peab teenistuja oma rollis olles lähtuma – seda juhuks kui need teadmata asjaoludel ununenud on. Nendeks on usaldusväärsus, inimesekesksus, asjatundlikkus, erapooletus, avatus ja koostöö. Tõsi, on mainitud ka seaduslikkust, kuid sedagi täpselt sellises ulatuses, mis kehtivad teenistujale endale tema valitud rollist tulenevalt ja need ei ole rakendatavad mitteteenistuja suunas.

Teenistuja eetika koodeksil on kogu teenistuja olemus kokku võetud ühe lausega: „avalik teenistus eeldab avalikkuse usaldust, kus teenistuja teenindatavaks objektiks on rahvas“. Isiklikult leian, et usaldus pole eeldatav, vaid see on midagi seesugust, mis tuleb välja teenida, vastasel korral on tegu pimeusaldusega, mille sünonüümiks on kergemeelsus ja naiivsus, millest viimased ei ole terve mõistusega inimese tunnused.

Avaliku teenistuse seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/13276914
Kohtunik Tarmo Tina kahtlustatkse altkäemaksu võtmises laste pilastamine, pedofiil väikelaste vägistamine

Mis on avaliku teenistuja Tarmo Tina ja Annika Urmi vaheline seos?

Annika Urmi saatis Harju Maakohtu Teenistujale Kaie Almere’le HAGIAVALDUSE Asja lahendamine faktiküsimuste korras AS Õhtuleht Kirjastus, AS-i Postimees Grupp, Eesti Meediaettevõtete Liidu, AS-i All Media Eesti, AS-i Ekspress Meedia vastu andmete eemaldamise, ebaõigete andmete ümberlükkamise, kahju hüvitamise ja viivise nõudes. Kohtuasja nr 2-22-7653. Hagi menetlejaks pandi Viru maakohtus Tarmo Tina.

Avalik teenistuja Tarmo Tina, menetleja keeldus nii hagi kui määruskaebuse menetlusse võtmisest. 

Ainult üks põgus näide:  AS Õhtuleht Kirjastus avaldas ebaõiged faktiväited ja ebakohaseid väärtushinnanguid sisaldava artikli pealkirjaga „Radar“: raamatupidaja Annika Urm varastas firma ja veebilehe, kuid eitab oma süüd.  https://elu.ohtuleht.ee/773658/radar-raamatupidaja-annika-urm-varastas-firma-ja-veebilehe-kuid-eitab-oma-suud .

Artiklist ei selgu, mis firma ja veebilehe Annika Urm varastas aga Õhtulehe artikkel kindlalt väidab, et vargused on kindlalt toime pandud.

Kõiksugused süüdistused hageja suunas nimetatud artiklites on ebaõiged. Objektiivne hinnang: kui segada tõepärased ja kontrollitavad faktid valega, mida pole lugejal võimalik kontrollida, muutub kogu esitatu keskpärase lugeja jaoks tajutavaks tõeks.  Artiklites on selgesti näha, et Annika Urmi süüdistavas vormis esitatud väidete taga puuduvad faktipõhised tõendid. Artiklite avaldamiste hetkest alates hakkas hageja majanduslik seis üha kesisemaks muutuma, sest inimesed pidasid nimetatud artiklitele tuginedes Annika Urmi ebausaldusväärseks. Hakkas kasvama erinevas vormis kahju (majanduslik kahju, sotsiaalne kahju, psühholoogiline kahju, isikliku elu aja hõive kahju jne). On igati õiglane, et artiklites peavad avaldatu eest vastutavad tõestama artiklis avaldatud väidete tõepärasust, mitte Annika Urm ei pea tõestama nende väidete ebaõigsust.

„Ma pole mitte kunagi nendes asjades kohtu all olnud (varastas firma ja veebilehe), mind pole kohtus süüdistatud, veel vähem nendes asjades süüdi mõistetud. Ainuüksi selline lihtne näide viitab sellele, et minu hagiavaldus on vastuvõtmiseks lausa kohustuslik, kui lähtuda põhiseaduse punktidest ning teenistuja rolli kriteeriumist.“- Annika Urm

Avalik Teenistuja Tarmo Tina:

 • Avalik teenistuja Tarmo Tina eirab Eesti Vabariigi Põhiseadust, süütuse presumptsioon, avaliku teenistuja seadust ja eetika koodeksit.
 • Annika Urm tegi hagiavalduse ja taotles kohtult riigilõivu vabastust 650 eur ulatuses, lisas juurde ka kõik tõendid, miks tal pole võimalik seda maksta, avalik teenistuja Tarmo Tina neid lihtsalt ei arvestanud.
 • Avalik teenistuja Tarmo Tina jaoks on riigilõivu vabastuse taotlus sõnakõlks, mida pole vaja täita.
 • Avalik teenistuja Tarmo Tina ei ole sobilik avalikuks teenistujaks, ta ei teeni rahva huve vaid teenib kellegi teise või oma isiklikke huve.
 • Avalik teenistuja Tarmo Tina ei tunne seadust, ta on kallutatud, korrumpeerunud ja koormaks riigi süsteemile, kuna koguaeg tema toodetud määruste peale tuleb rohkem tööd teha, kulutada energiat ja raha. Väga ebaefektiivne asju lahendama.

Avalik teenistuja Tarmo Tina rikkus seadusi kõige suuremas ulatuses. Kes vastutab, kes kontrollib Avaliku teenistuja tegevust?

 • Saatsin kirja ka Avalikule Teenistujale Alari Karisele. Selgitasin olukorda ja palusin abi.
 • Olen saatnud 3 märgukirja Avalikule Teenistujale Villu Kõve’le 26.06.2022, 28.09.2022 ja ka 20.04.2022

Märgukiri – Menetlusabi ja hagi menetlusse võtmise küsimuses

 • Saatsin tähitud kirja ka Distsiplinaarkollegiumi teenistujatele 08.11.2022

TEENISTUJA ROLLIST VÄLJUMISE ETTEKANNE Kohtuasjas number 2-22-7653

Sellest episoodist tuleb eraldi lugu, kuidas Eesti kohtumaastik toimib! Kannatajat solgutatakse ja lollitatakse järjepidevalt ja korduvalt

Kohtunik Tarmo Tina kahtlustatkse altkäemaksu võtmises laste pilastamine, pedofiil väikelaste vägistamine

Eesti vabariigis on mittetulundusühing Eesti Meediaettevõtete Liit võtnud kohtult võimu üle ja süüdi mõistnud inimesi kuritegudes oma pressinõukogude otsustega nagu see oleks kohtuotsus. MTÜ liikmeteks on aga nende samade meediaväljaannete ninamehed. MTÜ Meediaettevõtete Liit on täielik kuritegelik organisatsioon, mis on hästi organiseeritud ja tema liikmete käive iga aasta on üle 100 miljoni euro. Ajakirjanike väljamõeldised ja laimud legaliseeritakse läbi pressinõukogu otsuste, mis omakorda võimendavad uudiste levitamist ja reklaami müüki.

See on kartelli kokkulepe, millest aga konkurentsiamet pole aru saanud, et see on uut moodi võimukartell. Konkurentsiametile on ka tehtud avaldus.

Just sellise Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevuse või tegevusetuse tulemusel on Annika Urm kaotanud igasuguse võimaluse teha elukutselist tööd finantsistina-raamatupidajana.

Eksperiment viiakse läbi paljude inimestega, nendega, kes on andnud kas teadlikult või oma teadmata selleks loa, osalenud Annika Urmi grupiviisilises korduvas tühistamises ja laimukampaanias ja kes on eiranud süütuse presumptsiooni.

Eksperiment

Eksperimendi nimekiri täieneb ja neid isikuid on tänaseks juba üle 100. Nimekiri täieneb kohtuprotsessides ja kirjavahetustes osalevate isikutega, kus Annika Urm nõuab oma maine kahjustamise lõpetamist.

Alustame eksperimenti advokaatidega, meediaväljaannete juhatajatega, ajakirjanikega, pressinõukogu liikmetega. Samuti kuuluvad siia kõik avalikud teenistujad, kes on võtnud endale erinevad rollid: kohtunikud, politseinikud, uurijad, andmekaitse, konkurentsiameti, õiguskantsleri ja presidendini välja, samuti ka kõik need, kes on laimu- ja süüdimõistmise kampaania ette valmistanud, elluviijad ja kes pole suutnud ka seda kahju tegevust takistada ja lõpetada.  Just need isikud, kes on viimase 10 kuu jooksul kõige sellega seotud olnud otseselt või kaudselt. Samuti kohtujuristid ja täideviijad, kes on neile dokumentidele alla kirjutanud või vastu võtnud.

Mida me uurime eksperimendi käigus ja millistele küsimustele otsime vastuseid:

 1. Kuidas mõjutab veebiväljaannetes koduvalt ilmunud kuritegevusega seotud pealkirjad isikute elusid pikema aja jooksul, minimaalselt 5 aastat?
 2. Kuidas tunneb subjekt, kui peab pidevalt selgitusi andma internetis leiduvate pealkirjade kohta. Kuidas see mõjutab nimekaime, pereliikmeid, sugulasi, töökaaslaseid, sõpru.
 3. Kuidas ja millise ajaga jõuavad pealkirjad SEO otsingu tulemustes esikümnesse Googles?
 4. Kuidas mõjutavad pealkirjad ja pildid isikute võimet tööle saada, karjääri teha, kas on nad kliente kaotanud, kuidas on see mõjutanud nende tervist ja elukvaliteeti?
 5. Kas isikul jääb alles töökoht, või jääb töötuks ja kas ta saab oma erialal enam tööd või üldse mingit tööd?
 6. Kuidas see mõjutab isiku sotsiaalseid suhteid?
 7. Kuidas see mõjutab isiku usaldusväärsust eluliselt vajalike lepingu sõlmimistel (rent, üür, liising, sideteenused,..) või finantsasutustega suheldes?
 8. Kuidas mõjutab korduv grupiviisiline tühistamine isiku tervist pikema aja jooksul?
 9. Selgitame välja kui suur on negatiivse mõju vahe kas subjekti on korduvalt tühistatud Eesti suurimates meediaväljaannetes või väiksematel veebilehtedel.

Kui nüüd keegi soovib ajakirjanikku või meedia väljaannet või kodulehe omanikku kohtusse kaevata ilmselge valede levitamisega, peab siis ohver ise minema kohtusse maksma ühe veebilehe kohta  riigilõivu 650 eur + hagiavaldus 2500-3000 eur.  Määruskaebuste edasikaebamine 70 eur. Kohtutes lõpuni käimine ilmselt on mitu korda kulukam.

Riigilõivu vabastus või riigiabi kohtu kuludele on ainult sõnakõlks, reaalselt pole seda võimalik kuidagi saada. Olen läbi käinud 6 hagiavaldust.

Riigilõivu vabastus või riigiabi kohtukuludele on ainult sõnakõlks, reaalselt pole seda võimalik kuidagi saada. Olen taotlenud 6 korda riigilõivu vabastust, mul on selleks täielik õigus aga tulemuseta.

Annika Urm täitis kõik tingimused riigilõivust vabanemiseks, mis ka ainukesena Ringkonna kohtuniku avaliku teenistuja Gea Lepiku määruses ka kirjas oli. Kohtuasjas 2-22-4102. Aga selle peale ei sobinud hagiavaldus. Muide ennem sobis hagiavaldus kui oleksin riigilõivu ära maksnud. Raha eest saab kõike!

Ajakirjanikud või juhatuse liikmed ja ka avalikud teenistujad ei vastuta millegi eest ja jätkavad rahumeeli oma tegevust, selle üle veel naerdes.

Kuidas kaitsta enda au ja head nimeKuidas peaks sellise olukorra lahendama kiirelt ja efektiivselt? Ilmselt on üks variant pöörduda politseisse või teine variant pöörduda Andmekaitse Inspektsioon. Jällegi, olen mõlemad protsessid läbi teinud ja kahjuks tänasel päeval ei toimi kumbki.

Mõlemad asutused soovitavad pöörduda kohtusse, mis tähendab palju rahakulu, aega ja tulemus on kõike muud kui võit või enese au ja hea nime kaitsmine. Kohtuprotsessid kestavad aastaid ja samal ajal on ju artiklid üleval ja toodavad meediaettevõttele tulu artikli klikkide ja lehe vaadatavusega ning maine kahjustamine kestab edasi.

Ajakirjanik seostab isikut kuriteo sooritamisega, ilma et isik oleks selles süüdimõistetud ehk ajakirjanik eirab süütuse presumptsiooni ja rikub ka mitut põhiseaduse paragrahvi.

Kuidas ajakirjanik saab nii lihtsalt ja süüdimatult kedagi kuriteos süüdi mõista ja ei vastuta mitte millegi eest?

Tegu on siiski ajakirjaniku ja meedia ettevõtte poolt toime pandud kuriteoga ehk kelmusega.

Artiklite lugemise eest võetakse tasu ja teenitakse reklaami tulu.

Artikkel annab lugejale asjast ebaõige ettekujutuse, mis tähendab varalise kasu saamist asjast ebaõige ettekujutuse loomise teel. Karistusseadustikus tuntakse seda kelmusena (§ 209.  Kelmus (1) Varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.).

Annika Urm ja tema pereliikmete suhtes ei kehti täna Eesti Vabariigi Põhiseadus , mis ütleb:

§13.Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele.
§14.Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus.
§15.Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse.
§17.Kellegi au ega head nime ei tohi teotada.
§18.Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada.
§22.Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.
§25. Igaühel on õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele.
§28.Igaühel on õigus tervise kaitsele.

Riigilõivu vabastus või riigiabi kohtukuludele on ainult sõnakõlks, reaalselt pole seda võimalik kuidagi saada. Olen läbi käinud 5 hagiavaldust ja tulemuseta.


Eksperimendis osalevate nimekiri, kes kõik on eiranud süütuse presumptsiooni ja osalenud Annika Urm maine kahjustamisel (nimekiri täieneb ja laieneb):

Vandeadvokaat Karmen Turk Postimees Grupp AS on AB TRINITI kliendiks
Vandeadvokaat Maarja Pild Postimees Grupp AS on AB TRINITI kliendiks
Toomas Tiivel 
Priit Heinaste 
Katrin Lust
Anu Saagim
Keit Paju
Heidi Ruul
Ingrid Veidenberg
Erik Heinsaar 
Martin Šmutov 
Merle Viirmaa-Treifeldt
Eesti Ekspress delfi Juhatuse liige Argo Virkebau
Mari Männiko  vandeadvokaat Eesti Meediaettevõtete Liit (EML) on Advokaadibüroo HEED Entsik klient
Erle Laak-Sepp
Pressinõukogu esimees Andrus Karnau
Katrin Karu 
Signe Suur 
Martin Mets
Siim Saidla
Kert Avasalu
Reelika Salong
Timo Tõnisma
Kädi-Ly Männik
Robert Sarv
Ekspress Grupp DELFI omanik ja kasusaaja omanik Hans Luik
Marge Rahu
Peeter Tava
Triin Sommer
Marii Karell

Avalikud teenistujad:

Teenistuja rolli tähendus:

Avaliku teenistuja roll tähendab avalikku usaldusisikut. Selguse huvides tuletan esmalt meelde mõningad märksõnad, millest peab teenistuja oma rollis olles lähtuma – seda juhuks kui need teadmata asjaoludel ununenud on. Nendeks on usaldusväärsus, inimesekesksus, asjatundlikkus, erapooletus, avatus ja koostöö. Tõsi, on mainitud ka seaduslikkust, kuid sedagi täpselt sellises ulatuses, mis kehtivad teenistujale endale tema valitud rollist tulenevalt ja need ei ole rakendatavad mitteteenistuja suunas.

Teenistuja eetika koodeksil on kogu teenistuja olemus kokku võetud ühe lausega: „avalik teenistus eeldab avalikkuse usaldust, kus teenistuja teenindatavaks objektiks on rahvas“. Isiklikult leian, et usaldus pole eeldatav, vaid see on midagi seesugust, mis tuleb välja teenida, vastasel korral on tegu pimeusaldusega, mille sünonüümiks on kergemeelsus ja naiivsus, millest viimased ei ole terve mõistusega inimese tunnused.

Avaliku teenistuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/13276914

Avalikud teenistujad:

Avalik teenistuja Maido Roots
Avalik teenistuja Karin Mölder
Avalik teenistuja  Kohtujurist Evelin Miggur
Avalik teenistuja Liina Naaber-Kivisoo 
Avalik teenistuja Tarmo Tina
Avalik teenistuja Kohtujurist Airika Pilv
Avalik teenistuja  Ann Meriluht
Avalik teenistuja Villu Kõve
Avalik teenistuja Fred Fisker
Avalik teenistuja Karina Kukkes
Avalik teenistuja Triin Niinemets
Avalik teenistuja Lauri Liisa Sarapuu
Avalik teenistuja Politseikapten Helen Pallon
PPA avalik teenistuja Kati Jürissaar         
Avalik teenistuja Annika Kaljula  AKI jurist peadirektori volitusel
Avalik Teenistuja Pr Maris Lauri Justiitsminister
Avalik Teenistuja Kristel Lekko õigusteenistuse juhataja-õiguskantsleri nõunik õiguskantsleri volitusel
Avalik teenistuja President Alar Karis
Avalik teenistuja Õiguskantsler Ülle Madise
Avalik teenistuja Pille Lehis Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor
Avalik teenistuja Vallo Kariler
Avalik teenistuja (Kohtujurist) Laila Üleoja (Maido Roots)
Avalik Teenistuja Olev Mihkelson
Avalik Teenistuja Anneli Alaveer

Uuriva ajakirjandus eksperimenti on võimalik takistada avalikel teenistujatel, kes on võtnud endale kohtuniku, politsei ja andmekaitsmise kohustused ja võtta menetlusse Annika Urmi kuriteoavaldused, hagid ja kohustised nende meediaettevõtete vastu , kes on eiranud süütuse presumptsiooni.
 
Meediaettevõtetel on võimalik kustutada Annika Urmi mainet kahjustavad lood interneti serverites, taastada endine olukord ja korvata kahju, mis sellega on kaasnenud pika aja jooksul.

Avaliku teenistuse seadus

 1. peatükk TEENISTUSKOHUSTUSED

§59.Teenistuskohustuste täitmine ja õigusaktide järgimise kohustus

  (1) Teenistuja peab oma teenistuskohustusi täitma täpselt, õigeaegselt, kohusetundlikult, otstarbekalt ja omakasupüüdmatult, lähtudes avalikest huvidest. Teenistuskohustused on kindlaks määratud käesoleva seaduse, muude seaduste, samuti määruste ja ametijuhendite ning muude õigusaktidega. Teenistuskohustuste täitmisel peab teenistuja samuti lähtuma käesoleva seaduse lisas 1 toodud avaliku teenistuse eetikakoodeksist ning teistest, ametiasutuse siseselt kehtestatavatest eetikakoodeksitest.

AVALIKU TEENISTUSE EETIKAKOODEKS

 1. Ametnik on kodanik rahva teenistuses.
 2. Ametniku tegevuse aluseks on ametivandes sätestatud austus Eesti Vabariigi põhiseaduse vastu.
 3. Ametnik järgib oma tegevuses kodanikelt mandaadi saanud poliitikute õiguspäraselt väljendatud tahet.
 4. Avalikku võimu tohib kasutada ainult avalikes huvides.
 5. Avaliku võimu teostamine toimub alati seaduse alusel.
 6. Avaliku võimu teostamisega käib alati kaasas vastutus.
 7. Avaliku võimu teostamine on reeglina avalik tegevus.
 8. Ametnik peab avalikes huvides valmis olema ka ebapopulaarsete otsuste tegemiseks.
 9. Avaliku võimu teostaja püüdleb võimalikult laia kodanike osavõtu poole võimu teostamisest.
 10. Ametnik allutab oma tegevuses ametkondlikud huvid alati avalikele huvidele.
 11. Ametnik peab oma tegevuses olema poliitiliselt erapooletu.
 12. Ametnik lähtub otsustamisel avalikest ja üldarusaadavatest kriteeriumidest.
 13. Ametnik hoidub ka näiliku olukorra loomisest, mis võib seada kahtluse alla tema erapooletuse ja asjade käsitlemise objektiivsuse.
 14. Ametnik peab tema kätte usaldatud varaga ümber käima säästlikult, otstarbekalt ja heaperemehelikult.
 15. Ametnik kasutab ametikohustuste läbi teatavaks saanud informatsiooni ainult avalikes huvides.
 16. Avaliku võimu teostajat iseloomustab ausus ning austus avalikkuse ja kaastöötaja vastu.
 17. Ametnik on inimestega suheldes viisakas ja abivalmis.
 18. Ametnik on väärikas, vastutustundlik ja kohusetundlik.
 19. Ametnik kindlustab pideva enesetäiendamisega endast parima andmise avalikus teenistuses.
 20. Ametnik aitab igati kaasa ülaltoodud põhimõtete levikule.


Avalik teenistujad Olev Mihkelson, Vallo Kariler, Liina Naaber-Kivisoo, Maido Roots ja Pille Lehis, Postimehe juhatuse liige Toomas Tiivel, vandeadvokaat Karmen Turk, Ärimehed Siim Saidla, Martin Mets ja ajakirjanik Kert Avasalu rohkem eksperimendi artikleid loe siit edasi:

Postimehe juht Toomas Tiivel varjas telefonis lapsporno pilte

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/postimehe-juht-toomas-tiivel-varjas-telefonis-lapsporno-pilte
https://i-marbella.es/News/news/Internacional/postimees-grupp-juhatuse-liige-toomas-tiivel-sattus-meedia-radarisse-lapsporno-piltidega
https://i-marbella.es/News/news/Internacional/postimehe-juhi-toomas-tiiveli-telefonist-leiti-vaikese-tudruku-kompromiteerivad-pildid-comments
https://i-marbella.es/News/news/Internacional/postimehe-juht-toomas-tiivel-tunnistab-laste-vaarkohtlemine-on-uus-normaalsus
https://i-marbella.ru/News/news/zvezdi/as-postimees-grupp-juhatuse-liige-toomas-tiivel-sattus-meedia-radarisse-lapsporno-piltidega

Ajakirjanik Kert Avasalu sattus huviorbiiti tööjuures narkootikumide tarvitamisega ja noore poisi käperdamisega
https://i-marbella.com/News/news/Estonia/ajakirjanik-kert-avasalu-sattus-huviorbiiti-toojuures-narkootikumide-tarvitamisega-ja-noore-poisi-kaperdamisega

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/ajakirjanik-kert-avasalu-oli-tool-narkouimas-ja-ameles-noore-poisiga-2
https://i-marbella.com/News/news/Estonia/ajakirjanik-kert-avasalu-oli-tool-narkouimas-ja-ameles-noore-poisiga-1

Petisest Geenius Meedia asutaja Siim Saidla tüssas äripartnerit ja jättis töötajad rahata!

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/petisest-geenius-meedia-asutaja-siim-saidla-tussas-aripartnerit-ja-jattis-tootajad-rahata
https://i-marbella.com/News/news/Estonia/geenius-meedia-juhatuse-liige-siim-saidla-pettis-aripartnerit-ja-jattis-tootajad-palgarahata
https://i-marbella.com/News/news/Estonia/geenius-meedia-juhatuse-liige-siim-saidla-pettis-aripartnerit-ja-jattis-tootajad-palgarahata-comments

Geenius Meedia juhatuse liige Martin Mets pettis kliente ja pani rahadega jooksu

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/geenius-meedia-juhatuse-liige-martin-mets-pettis-kliente-ja-pani-rahadega-jooksu
https://i-marbella.com/News/news/Estonia/geeniuse-peatoimetaja-martin-mets-sattus-huviorbiiti-klientidelt-raha-valjapetmisega
https://i-marbella.com/News/news/Estonia/geeniuse-peatoimetaja-martin-mets-sattus-huviorbiiti-klientidelt-raha-valjapetmisega-comments

Vandeadvokaat Karmen Turk pressib raha välja ja valetab klientidele

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/vandeadvokaat-karmen-turk-pressib-raha-valja-ja-valetab-klientidele
https://i-marbella.com/News/news/Estonia/valelik-vandeadvokaat-karmen-turk-pressib-raha-valja-ja-valetab-klientidele
https://i-marbella.com/News/news/Estonia/valelik-vandeadvokaat-karmen-turk-pressib-raha-valja-ja-valetab-klientidele-1

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor avalik teenistuja Pille Lehis sattus isiku andmete lekitamisega radarisse

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/andmekaitse-inspektsiooni-peadirektor-pille-lehis-sattus-isikuandmete-lekitamisega-radarisse
https://i-marbella.com/News/news/Estonia/valelik-aki-juht-pille-lehis-lekitas-isikuandmeid-meediaettevotetele
https://i-marbella.com/News/news/Estonia/valelik-aki-juht-pille-lehis-lekitas-isikuandmeid-meediaettevotetele-1

Avalik teenistuja Maido Roots on korrumpeerunud ja ei tunne seadusi

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/avalik-teenistuja-maido-roots-on-korrumpeerunud-ja-ei-tunne-seadusi
https://i-marbella.com/News/news/Estonia/avalik-teenistuja-maido-roots-ei-tunne-pohiseadust-eirab-suutuse-presumptsiooni-ja-on-kallutatud
https://i-marbella.com/News/news/Estonia/avalik-teenistuja-maido-roots-ei-tunne-pohiseadust-eirab-suutuse-presumptsiooni-ja-on-kallutatud-comments

Avalik Teenistuja Liina Naaber-Kivisoo on korrumpeerunud, kallutatud ja ei tunne Eesti Vabariigi põhiseadust

https://i-marbella.es/News/news/Internacional/avalik-teenistuja-liina-naaber-kivisoo-on-korrumpeerunud-kallutatud-ja-ei-tunne-eesti-vabariigi-pohiseadust
https://i-marbella.com/News/news/Estonia/avalik-teenistuja-liina-naaber-kivisoo-on-korrumpeerunud-kallutatud-ei-tunne-pohiseadust-comments

Avalik Teenistuja Vallo Kariler eirab süütuse presumptsiooni, ei tunne põhiseadust, on kallutatud

https://i-marbella.com/News/news/Estonia/avalik-teenistuja-vallo-kariler-eirab-suutuse-presumptsiooni-ei-tunne-pohiseadust-on-kallutatud
https://i-marbella.es/News/news/Internacional/avalik-teenistuja-vallo-kariler-eirab-suutuse-presumptsiooni-ei-tunne-pohiseadust-comments

Loe lisaks www.FONTE.NEWS uudiste kanalist :